ZROZUMIEĆ BOHATERA - WYSTAWA


Bohaterowie to osoby, które kojarzą się nam z wyjątkowymi czynami, męstwem, odwagą, walecznością, uporem. Walczą ze swoimi, często Śmiertelnymi Wrogami, którzy chcą z niewiadomych względów ich zniszczyć. Większość z nas zna lub potrafi wyobrazić sobie takich bohaterów.

 

Ale jak wygląda Bohater, który spełnia te wszystkie warunki, ale… ma dopiero rok, trzy, pięć czy dziewięć lat? Jak definiujemy takich Bohaterów? Jak wyglądają? Co robią? Jak i z kim walczą?

 

Inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania jest prawdziwa historia jednego, dzisiaj 12-letniego bohatera, Bohatera Borysa, który podobnie jak setki tysięcy innych dzieci na całym świecie musi, czy tego chce czy nie, walczyć ze swym Śmiertelnym Wrogiem, czyli w tym przypadku nieuleczalną, genetyczną i śmiertelną chorobą, która niespodziewanie dla niego i podobnych mu wojowników zaatakowała bez uprzedzenia, niszcząc wszystko, co jest i co miało w życiu dopiero nastąpić.

 

Ci Śmiercionośni Wrogowie to często tzw. choroby rzadkie, które już z samej swojej definicji są właśnie nieczęsto spotykane w codziennym życiu, ale wbrew nazwie powszechnie obecne. Istnieje aż około 7000 rzadkich chorób, a cierpi na nie od 6 do 8% populacji na świecie. Oznacza to aż 350 mln chorych, z czego w Europie ponad 30 mln, a w Polsce ok. 2-3 mln takich osób. Najprawdopodobniej mijamy ich codziennie w drodze do pracy, szkoły, czy spotykamy w kawiarni, kinie. Być może razem z nami oglądają teraz tę Wystawę?

 

Przedstawione tutaj prace są próbą uchwycenia wyjątkowości i tragicznego paradoksu małych Wielkich Bohaterów, którzy są, walczą i żyją wśród nas. Tu i teraz, w przestrzeni miejskiej i publicznej, nie tylko w domach i prywatnych czterech ścianach.

 

Przypatrzmy się zatem tym artystycznym wizjom małych Wojowników i ich trudów walki ze Śmiertelnym Wrogiem i zastanówmy się, jak my sami wyobrażamy sobie takich Bohaterów, ich uczucia, pragnienia i marzenia.

 

Rozejrzyjmy się wkoło, pomyślmy o chorobach rzadkich i osobach nimi dotkniętych…, bo żadna choroba nie jest tak rzadka, by nie zasługiwała na naszą uwagę.

 

Więcej o Bohaterze Borysie i Jego nowych Urodzinach możecie przeczytać na tej stronie oraz na  www.urodzinybb.pl  oraz www.fb.com/bohaterborys

 

                                               

Kurator Wystawy: Piotr Białas – TataStudio

UNDERSTANDING THE HERO - EXHIBITION


Heroes are people who associate us with exceptional acts, bravery, courage, valor, stubbornness. They fight their own, often Deadly Enemies, who want to annihilate them for unknown reasons. Most of us know or can imagine such heroes.

 

 

But how does the Hero look like that meets all these conditions, but ... is only one, three, five or nine years old? How we define such Heroes? How they look? What they do? How and with whom they fight?

 

The inspiration to look for answers to the above questions is the true story of one, today 12-year-old real hero, Borys the Hero, who, like hundreds of thousands of other children around the world, must, whether he wants it or not, fight with his Deadly Enemy, in this case incurable genetic and terminal disease that unexpectedly attacked him, similar like attacks other warriors, without any warning, destroying everything that is and what was to come.

 

 

These Deadly Enemies are often so-called rare diseases, which by their very definition are not very often found in everyday life, but despite the name are commonly present in daily life. There are as many as 7,000 rare diseases, and 6 to 8% of the world's population suffer from them. This means 350 million patients, of which over 30 million in Europe and about 2-3 million in Poland. Most likely, we pass them every day on our way to work, school, or meet in a cafe or cinema. Perhaps they are now watching the exhibition with us?

 

Artworks presented here are an attempt to capture the uniqueness and tragic paradox of small Great Heroes who are, fight and live among us. Here and now, in the urban and public space, not only in houses and private four walls.

 

Let us look at these artistic visions of Little Warriors and their hardships of fighting Deadly Enemies and let us consider how we ourselves imagine such Heroes, their feelings, desires and dreams.

 

Look around, let's think about rare diseases and people who are affected... because there is no disease so rare that it does not deserve our attention.

 

You can read more about Borys the Hero and his new birthday event at www.urodzinybb.pl and www.fb.com/bohaterborys

 

 

Curator of the exhibition: Piotr Białas - TataStudio


 

Gdzie można było zobaczyć Wystawę:

 

  • 30 października 2018 r. (środa): Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku - Sala Atheneum; Otwarcie Centrum Chorób Rzadkich w Gdańsku;
  • 5 - 25 listopada 2018 r.: Ogrodzenie Parku Oliwskiego w Gdańsku, ul. Opata Jacka Rybińskiego;
  • 28 lutego 2019 r. (czwartek) - 24 marca 2019 r. (niedziela): Wernisaż | Wystawa w Drukarnia Cafe w Gdańsku, ul Mariacka 36, Gdańsk;
  • 29 - 31 marca 2019 r.: Gdańskie Targi Książki 2019 | Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk
  • 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - 28 kwietnia 2019 r.: Wernisaż i Wystawa w Sztuka Wyboru w Gdańsku, ul. Słowackiego 19, Gdańsk.
  • 6 października 2019 r. (niedziela): Wozownia Artyleryjska, Hevelianum, ul. Gradowa 6, Gdańsk

www.karolbanach.com

www.bogucka.com

www.bogucka.com

behance.net/joannaczaplewska

fb.com/verakingkonga

fb.com/RudyKafel

www.agatakrolak.com

behance.net/zgonowicz

behance.net/tamkwiat

www.bobom.pl

behance.net/pannazuzanna

      

fb.com/emsi.jakubowska

       

zuzannagadomska

      

fb.com/kasiakreciilustracje

     

 behance.net/mielnicka

    

      maryzaleska.com

             

      

   instagram.com/natalia.kn